17:11 18 Нанҳәа 2018
Ишиашоу ицо аефир
  • USD66.88
  • EUR76.18
Аинфографика

Иҟаҵатәузеи ихымԥадатәиу амедицинатә ԥгаԥса Аԥсны аиуразы

Икьаҿу ахьарԥш аиура
3 0 0
Иҟаҵатәузеи Урыстәылатәи амедицинатә ԥгаԥса Аԥсны аиуразы

Агәабзиарахьчара аминистрра лаҵарамзазы ихацнаркит Аԥсны атәылауаа амедицинатә ԥгаԥса рыҭара.

Агәабзиарахьчара аминистрра лаҵарамзазы ихацнаркит Аԥсны атәылауаа амедицинатә ԥгаԥса рыҭара. Аполис рыҭахоит 190 000-ҩык рҟынӡа Аԥсны ауааԥсыра, 14 шықәса рҟынӡа зхымҵуа ахәыҷқәа аламҵакәа. Иахьазы аԥгаԥса рыҭоуп 17 нызқь-ҩык ауааԥсыра, 30 нызқь шәҟәы еиқәыршәоуп.

Иҵегь аинфографика

Ихадоу атемақәа