02:56 14 Рашәара 2021
Ишиашоу ицо аефир
 • USD71.68
 • EUR87.33
Аинфографика

Заҟа иаԥсоузеи Аԥсны аушьҭымҭацәа рыхәылԥаз 2019 шықәсазы

Икьаҿу ахьарԥш аиура
8710
Заҟа иаԥсоузеи Аԥсны аушьҭымҭацәа рыхәылԥаз 2019 шықәсазы

2019 шықәсазы Аԥснытәи 155 абжьаратә школқәа ирылгеит 1889-ҩык ашколхәыҷқәа.

Аҵыхәтәантәи аҵәҵәабжьыи, аушьҭымҭацәа рыхәылԥази ҩажәа-ҩык аҵаҩцәа рзы аиҿкаара иақәхарџьхоит 1 097  000 нызқь мааҭ. Бжьаратәла аушьҭымҭа аӡәы иқәдырӡуеит 54 850 нызқь мааҭ. 2019 шықәсазы Аԥснытәи ашколқәа ирылгеит 1889-ҩык ашколхәыҷқәа, дара рыхәылԥаз аиҿкаара иартәоит 103 611 650 нызқь мааҭ. Аныҟәара ицозар аӡәы- 30 000 нызқь мааҭ иартәоит, аушьҭымҭацәа зегьы рхарџь – 600 000 нызқь мааҭ.

Иҵегь аинфографика

 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 18:54 14.05.2021
  18:54 14.05.2021

  Урыстәылатәи атәанчахәыҭара аграфик: лаҵара

  Нанҳәамза 2020 шықәса инаркны урыстәылатәии аԥснытәии атәанчахәытә шәарақәа абанктә хсаалагақәа ирхымԥхьаӡалакәа абанктә кассақәа рҟынтәи рыҭара иалагеит.

  41
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:00 15.04.2021
  16:00 15.04.2021

  Урыстәылатәи атәанчахәыҭара аграфик: мшаԥы

  Нанҳәамза 2020 шықәса инаркны урыстәылатәии аԥснытәии атәанчахәытә шәарақәа абанктә хсаалагақәа ирхымԥхьаӡалакәа абанктә кассақәа рҟынтәи рыҭара иалагеит.

  34
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 18:47 16.03.2021
  18:47 16.03.2021

  Урыстәылатәи атәанчахәыҭара аграфик: хәажәкыра

  Нанҳәамза 2020 шықәса инаркны урыстәылатәии аԥснытәии атәанчахәытә шәарақәа абанктә хсаалагақәа ирхымԥхьаӡалакәа абанктә кассақәа рҟынтәи рыҭара иалагеит.

  53
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 19:50 16.02.2021
  19:50 16.02.2021

  Урыстәылатәи атәанчахәыҭара аграфик: жәабран

  Нанҳәамза 2020 шықәса инаркны урыстәылатәии аԥснытәии атәанчахәытә шәарақәа абанктә хсаалагақәа ирхымԥхьаӡалакәа абанктә кассақәа рҟынтәи рыҭара иалагеит.

  38

Ихадоу атемақәа