03:06 25 Жьҭаара 2020
Ишиашоу ицо аефир
 • USD76.47
 • EUR90.41
Аинфографика

Ахада иалхрақәа рҽырзыҟаҵара аплан

Икьаҿу ахьарԥш аиура
Аԥсны ахада иалхрақәа -2020 (125)
35 0 0
АКХ алхранӡатәи аусмҩаԥгатәқәа рплан
Леон Гәниа

Аԥсны Алхратә комиссиа хада ажьырныҳәа 15 рзы ишьақәнарӷәӷәеит ахада иеиҭалхрақәа рымҩаԥгара аҽазыҟаҵаразы амзартә план.

Аԥшьгаратә гәыԥқәеи апартиақәеи рҭаҩреи акандидатцәа рықәыргылареи ҟалоит ажьырныҳәа 22 инаркны жәабран 11-нӡа.

Ахадарахьы акандидатцәа рҭаҩра ҟалоит адокументқәа аналарҵаз инаркны жәамш ирҭагӡаны, аха алхрақәа рыҽнынӡа 30 мшы шагу иахымгакәа, даҽакала иуҳәозар жәабран 21-нӡа.

Алхыҩцәа рсиақәа цәырыргоит алхрақәа жәамш шрыгу (хәажәкыра 12 инаркны). Убри аамҭазы абжьыҭара аамҭеи аҭыԥи алхыҩцәа ирыларҳәоит.

Алхырҭатә ҭыԥқәа ркомиссиақәа алхратә биуллетенқәа рзыршоит хәажәкыра 20, 21 рзы.

Ахада иеиҭалхрақәа рааны абжьыҭара ҟалоит хәажәкыра 22 асааҭ 08:00 - 20:00 рзы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Атемақәа:
Аԥсны ахада иалхрақәа -2020 (125)

Иҵегь аинфографика

 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 11:35 15.10.2020
  11:35 15.10.2020

  COVID-19 аҿагыларазы аԥкра ҿыцқәа

  Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа атәылаҿы акоронавирустә чымазара ҿкы аламырҵәаразы иназыцҵоу аԥкрақәа ралагаларазы уаанӡа иҟаиҵахьаз адҵа аиҭакрақәа алеигалеит жьҭаара 13 рзы. Урҭ арбақәан шәаԥхьа Sputnik аинфографикаҿы.

  18
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 19:41 29.09.2020
  19:41 29.09.2020

  COVID-19 аҽацәыхьчаразы Аԥсны иалагалоу аԥкра ҿыцқәа

  "Аԥсны Аҳәынҭқарра ауааԥсыра ргәабзиара акоронавирустә инфекциа COVID-19 ацәыхьчаразы хаз игоу уснагӡатәқәак рышьақәыргыларазы" аусԥҟаҿы иарбоу аԥкрақәа азинмчы роуеит жьҭаара 5 инаркны.

  22
 • Аԥсуа бызшәа адырра иунаҭо алшарақәа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 13:20 16.07.2020
  13:20 16.07.2020

  Аԥсуа бызшәа адырра иунаҭо алшарақәа

  Аԥсуа бызшәа - ижәытәӡатәиу абызшәақәа рахь иаҵанакуеит. Еигәыцхәу аԥсуа-адыга бызшәақәа зегь зхылҵыз абызшәа-шьагәыҭ аиҿыҵра ианалага инаркны иалагоит аԥсуа бызшәа зхала иҟоу бызшәак аҳасабала аҿиара аҭоурыхгьы.

  185
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:15 16.05.2020
  14:15 16.05.2020

  Иҭацәыз аҭыԥқәа рахь: Аԥсны Жәлар Реизарахь алхрақәа

  Ԥхынгәы 12 рзы имҩаԥгахоит Аԥсны Жәлар Реизараҟны иҭацәыз адепутаттә ҭыԥқәа рахь алхрақәа. Азакәанԥҵаратә мчраҿы амандатқәа ԥшьба ҭацәуп.

  156

Ихадоу атемақәа