03:46 23 Цәыббра 2019
Ишиашоу ицо аефир
 • USD63.85
 • EUR70.60
 • Аглициниа ашәҭра
© Sputnik / Томас Тхайцук
Аглициниа – аҟәыджәлатәқәа рахь иаҵанакуа субтропикатә ҵиаауп.

Аглициниа – аҟәыджәлатәқәа рахь иаҵанакуа субтропикатә ҵиаауп, уи азҳауеит Мрагыларатәи Азиа, Аҩадатәи Америка, Амшын еиқәа аҿықәан.

Зегьы бзиа еицырбо аглициниа Аԥсны ишәҭуеит мшаԥы - лаҵара ирыбжьаркуа аамҭазы. Дәыкрынԥшшәыла иҭаҳәҳәоу ари аҵиаа ашәҭ еизыхәхәақәа уахьынаԥш-ааԥшуа убла хыркуеит.

Sputnik ишәыднагалоит аглициниа шышәҭуа афотосахьақәа.

Иҵегь афотосахьақәа

 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:23 14.09.2019
  17:23 14.09.2019

  Аҟәа ақалақь агәадура – Аботаникатә баҳча

  Аботаникатә баҳча даара акыр зхыҵуа Аԥснытәи анаукатә усбарҭоуп. Аҟәа ақалақь агәадура – Аботаникатә баҳча иаҭаауеит хыԥхьаӡара рацәала асасцәа.

  5
  16
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 21:24 25.08.2019
  21:24 25.08.2019

  Ахада иалхра: Аԥсны абжьыҭарақәа шымҩаԥысыз

  Заанаҵтәи адыррақәа рыла, асааҭ 20:00 рызтәи аамҭала рыбжьы арҭеит 56% алхыҩцәа. Зынӡа рыбжьы арҭахьан 61 нызқьи 20-ҩык алхыҩцәа. Алхыҩцәа рсиақәа рҿы иануп 125 нызқьи 875-ҩык алхыҩцәа.

  48
  20
 • Аацытәи аӡхыҽҽа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 18:44 22.08.2019
  18:44 22.08.2019

  Рымчи рылшеи: Аԥснытәи аӡхыҽҽақәа рыԥшӡара

  Аԥснытәи аӡхыҽҽақәа рҭаара хымԥадатәиуп ҳтәылаҟны зыԥсы зшьо рзы.

  18
  11
 • Аҟәатәи Аиашахаҵаратә уахәамаҟны иаԥылеит Анцәа Иҽеиҭакра аныҳәа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 19:05 19.08.2019
  19:05 19.08.2019

  Анцәа Иҽеиҭакра аныҳәа

  Нанҳәа 19 рзы Аиашахаҵаратә уахәама иаԥылоит Анцәа Иҽеиҭакра аныҳәа. Уи шьақәдыргылеит Фавор ашьхаҿы Иаса Қьырса иҵаҩцәа рҿаԥхьа Иҽеиҭакра агәалашәаразы.

  17
  11

Ихадоу атемақәа