06:52 25 Лаҵара 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD71.88
  • EUR78.44
Афотосахьақәа

Иԥшьоу Мшаԥныҳәа: Аҟәатәи акафедралтә уахәамаҟны анцәамаҵзура мҩаԥысит

Икьаҿу ахьарԥш аиура
31 0 0
© Sputnik / Леон Адлейба
Мшаԥныҳәазтәи анцәамаҵзура мҩаԥысит Аԥсны ауахәамақәа рҟны

Иԥшьоу Анцәа иан Лажәабжь бзиа иазку Аҟәатәи акафедралтә уахәамаҟны Мшаԥныҳәазтәи анцәамаҵзура мҩаԥысит мшаԥымза 18-19 реихаламҭазы.

Аҟәатәи акафедралтә уахәамаҿы аныҳәатә анцәамаҵзура иалагеит асааҭ 23:00 рзы, ишаԥу еиԥш Мшаԥныҳәа аухазы.

Сынтәа аныҳәатә усмҩаԥгатәқәа аԥсахрақәа рылагалатәхеит акоронавирус алаҵәара ашәарҭара ахьыҟоу азы. Аԥсны аиҳабыра анцәахаҵаҩцәа ирабжьаргеит ауаа рацәа ахьеизо имнеиларц, анцәа имҵаныҳәарҭақәа убрахь иналаҵаны.

Аха анцәахаҵаҩцәа аӡәырҩы Мшаԥныҳәазы иаартыз атәыла ауахәамақәа рахь инеит. Уахь инеиз ауаа рхыԥхьаӡара уаанӡа аасҭа имаҷын. Аӡәырҩы рыҩнқәа рҿы иаангыланы Анцәа имҵаныҳәара еиҳа еиӷьаршьеит.

Иаса Қьырса ибзахара иазку Иԥшьоу Мшаԥныҳәа иатәу анцәамаҵзура мҩаԥысит Аԥсны аус зуа аиашахаҵаратә уахәамақәа зегьы рҟны.

Иҵегь афотосахьақәа

Ихадоу атемақәа