11:39 22 Жәабран 2018
Аҟәа+ 10°C
Ишиашоу ицо аефир
Зураб Джапуа
© Sputnik

Џьапуа: 20 шықәса рыла Аҭҵаарадыррақәа ракадемиа икьаҿым аҿиарамҩа ианысит

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
30 0 0

Аԥсны Аҭҵаарадыррақәа ракадемиа апрезидент Зураб Џьапуа Sputnik Аԥсны арадио аҟны еиҭеиҳәеит ААР ҩажәашықәса ахыҵра иазкны имҩаԥгахо аусмҩаԥгатәқәа.

"Убас иаҳҭахуп, Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа апрезидиум иалоу аҵарауаа агәыӷра ҳамоуп иҳаракны ҳаԥылап ҳәа. Иҵабыргуп, ҩажәа шықәса ари шықәс дуӡам, аха иагьмаҷуп уҳәар ҟалаӡом, избан акәзар, академиа ашьақәгылараҿы акыр шьаҿа ҟанаҵахьеит", — иҳәеит Зураб Џьапуа. 

Аиубилеитә рыцхә аҵакы аманы ҳаԥылар ҳҭахуп, азгәеиҭеит Аԥсны Аҭҵаарадыррақәа ракадемиа апрезидент.

Инарҭбаау ажәабжь шәаԥхьар ҟалоит абра>>

Ихадоу атемақәа