13:54 18 Ԥхынҷкәын 2018
Ишиашоу ицо аефир
  • USD66.75
  • EUR75.78
Лаша Марухба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Марыхәба: ҷыдала аӡбаҩцәа аԥсуа кәашара алыркааит

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
20 0 0

Акәашаратә ансамбль "Амцабз" Москва ақалақь аҿы имҩаԥысаз ахореографиазы Иаарту Москва акубок агаразы аконкурс аҟны актәи аҭып аннакылеит ҳәа Sputnik Аԥсны ҭелла иазеиҭеиҳәеит актиор, ахореограф, ансамбль "Амцабз" асахьаркыратә напхгаҩы Лаша Марыхәба.

"Ари аконкурс раԥхьаӡа акәны ҳалахәын. "Жәлар рыкәашара" аноминациаҟны ҩба-хԥа кәашара ықәҳаргылеит. Ҷыдала аԥсуа кәашара алыркааит аӡбаҩцәа. Ас еиԥш иҟоу асценаҿы ахәыҷқәа раԥхьаӡа акәны иқәгылеит, аиашазы ирцәыцәгьан", — иҳәеит Марыхәба.

Шәазыӡырҩла арадио Sputnik Аԥсны ишиашоу ицо аефир, асааҭ 18:00 рзы.

Ихадоу атемақәа