Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Марыхәба: ҷыдала аӡбаҩцәа аԥсуа кәашара алыркааит

© Sputnik / Томас ТхайцукЛаша Марухба
Лаша Марухба - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Акәашаратә ансамбль "Амцабз" Москва ақалақь аҿы имҩаԥысаз ахореографиазы Иаарту Москва акубок агаразы аконкурс аҟны актәи аҭып аннакылеит ҳәа Sputnik Аԥсны ҭелла иазеиҭеиҳәеит актиор, ахореограф, ансамбль "Амцабз" асахьаркыратә напхгаҩы Лаша Марыхәба.
"Ҳазлацәажәаша ҳамоуп": Лаша Марыхәба Москва ақалақь аҿы имҩаԥысаз аконкурс иазкны

"Ари аконкурс раԥхьаӡа акәны ҳалахәын. "Жәлар рыкәашара" аноминациаҟны ҩба-хԥа кәашара ықәҳаргылеит. Ҷыдала аԥсуа кәашара алыркааит аӡбаҩцәа. Ас еиԥш иҟоу асценаҿы ахәыҷқәа раԥхьаӡа акәны иқәгылеит, аиашазы ирцәыцәгьан", — иҳәеит Марыхәба.

Шәазыӡырҩла арадио Sputnik Аԥсны ишиашоу ицо аефир, асааҭ 18:00 рзы.

Ажәабжьқәа зегьы
0