23:55 22 Ажьырныҳәа 2019
Ишиашоу ицо аефир
  • USD66.55
  • EUR75.55
Валентина Хурхумал
© Sputnik

Валентина Хәырхәмал: асахьаҭыхра схәыҷра аахыс исыцуп

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
5 0 0

Аҟәа иаатраны иҟоу асахьаҭыхыҩ Валентина Хәырхәмал лусумҭақәа рцәыргақәҵа ахҳәаа ҟаҵо арадио Sputnik Аԥсны иалҭаз аинтервиу аҿы иазгәалҭеит, иӡыргахо, жәашықәсатәи лусура алҵшәа шаку.

"Аҩбатәи акласс инаркны саԥхьаҟа ссахьаҭыхыҩхандаз ҳәа сазхәыцуан, асахьаҭыхыҩцәа анызбоз рнапқәа срыхәаԥшуан, рнапы иҵнахуаз еснагь аинтерес сыман. Гәыкала исҭахыҵәҟьаны сааҟәымҵӡакәа аус зуан, санхәыҷыз инаркны исыцуп асахьаҭыхра. Зынӡагьы схы иҭамшәыц, иаракәым сыԥсҭазаараҿы занааҭс иалызхыз ҳәа, зегьы ишысҭахызҵәҟьаз иҟалеит", — ҳәа азгәалҭеит Хәырхәмал арадио Sputnik Аԥсны иалҭаз аинтервиу аҿы.

Ихадоу атемақәа