08:43 18 Рашәара 2019
Ишиашоу ицо аефир
  • USD64.32
  • EUR72.11
Аслан Джопуа
© Sputnik Зафас Гамгия

Џьопуа Аԥсныҟа иаагоу ацхыраара лас амашьынақәа рзы: ҳусура арццакуеит

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
9 0 0

Аԥсныҟа иаагоу ацхыраара лас амашьынақәа еиқәыршәоуп зда-ԥсыхәа ыҟам агәы чымазаразы ихәарҭоу амаругақәа рыла. Арҭ амашьынақәа ирыбзоураны иалыршахоит ачымазаҩ ирласны ацхыраара иҭара ҳәа азгәеиҭеит ацхыраара ласы аҳақьым хада Аслан Џьопуа.

"Ҿыц амаругақәа рыла еиқәыршәоу ацхыраара лас амашьынақәа ааба ҳусура арццакуеит. Уи ауп ҳусураҿы ихадараны иҟоу. Ачымазаҩ шаҟа иццакны уицхрааз, ианаамҭоу ацхыраара аниоу иԥсҭазаара еиқәнархоит. Аԥхьатәи аминуҭқәа акырӡа аҵанакуеит. Убри азы иахь иҳауз атехника даара иӷәӷәоуп, ачымазаҩи аҳақьыми ирыбжьоу аамҭа аркьаҿуеит", — ҳәа азгәеиҭеит Џьопуа.

Ихадоу атемақәа