03:07 16 Ажьырныҳәа 2019
Ишиашоу ицо аефир
  • USD67.08
  • EUR76.95
© Sputnik /

Нанба еиҭеиҳәеит ҳџьынџьуаа Аԥсныҟа ианыхынҳәуа уадаҩрақәас ирԥыло

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
31 0 0

Аԥсадгьыл ахь ахынҳәразы аминистрра асоциалтә-бзазаратә ҟәша аиҳабы Алиас Нанба арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы иазгәеиҭеит Аԥсныҟа ихынҳәуа ҳџьынџьуаа ирԥыло ауадаҩрақәа ртәы.

"Ҳџьынџьуаа ҳабзазара алаҵәара еиҳа ирзыманшәалахон абызшәа рдыруазар. Избан акәзар абызшәа ззымдыруа ахәыҷы ашкол ахь дузышьҭом, ауниверситет дузҭаҵом. Напыла аус зуа џьара усурҭа ҭыԥк иԥшаар ауеит, аха, иаҳҳәап, абызшәа ззымҳәо ахәшәтәҩы, аинџьныр, арҵаҩы ауадаҩра изцәырҵуеит ацәажәара ахьаҭаху аусураҿы. Аԥсныҟа иаауа зегьы қыҭанхаҩуп ҳҳәар ииашаӡам", - ҳәа азгәеиҭеит Нанба. 

Инеиҵыху аицәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

 

Ихадоу атемақәа