09:42 18 Нанҳәа 2019
Ишиашоу ицо аефир
 • USD66.00
 • EUR73.22
Анатолий Лагулаа
© Sputnik

Лагәлаа: аханатә аахыс "Алашара" аҿар бла ҵарыла ирыхәаԥшуеит

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
64 0 0

2013 шықәса раахыс ажурнал "Алашара" аҿы икьыԥхьу иреиӷьхо аҩымҭақәа равторцәа премиала иалыркаауеит. Сынтәа аҿар рҟнытә иалкаахаз, насгьы ирацәаҩума иахьа урҭ рахьынтә икьыԥхьуа иазкны арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы дцәажәеит ажурнал "Алашара" аредактор хада Анатоли Лагәлаа.

"Аҿар ажурнал "Алашара" аханатә аахысгьы бла ҵарыла ирыхәаԥшуан, иахьагьы ус иҟоуп. Шамахамзар, ажурнал номерк ҭымҵыц аҿар рҩымҭақәа зным. Араҟа ҳара ирлас-ырласны аԥхьажәақәа рыцҵаны иқәҳаргылоит урт ражәабжьқәа, ражәеинраалақәа, рыкритикатә статиақәа. Рацәак хара имгакәа еиҿкаахоит ажурнал ахы инаркны иҵыхәанӡа аҿар рҩымҭақәа иазкны, избанзар, ирацәаҩхо иалагеит аҿар рҟнытә алитературахь зхы зырхо. Уи зыбзоуроу ҳәа сгәы иаанаго, ашәҟәыҩҩцәа лассы-лассы аҿар иахьырҭаауа ауп", - хәа азгәеиҭеит Лагәлаа.

Ажурнал "Алашара" ашықәсазтәи апремиала аҿар рыбжьара иалкаахеит: апоезиаҿы – Абзагә Аҟалӷьба, апрозаҟны – Хаҭуна Кәасиаԥҳа, акритика ахырхарҭала – Дифа Габниаԥҳа.

Абри атемала инарҭбаау ажәабжь шәаԥхьар шәылшоит абра>>

Ихадоу атемақәа

 • Аԥсуаа наџьнатә аахыс ирыман ажәаҳәара атрадициа дуқәа. Уи лымкаала рҵеицәа ирыларааӡон. Аԥсуаҭҵааратә институт аетнологиа аҟәша аҭҵаарадырратә усзуҩ Марина Барцыцԥҳа иҳадылгалоит ари аҟазара ҳажәлар рҿы знеишьас, чыдарақәас иамаз, иахьатәи аамҭазы тенденциас изну.

  33
 • Нестор Лакоба сасра дыззаауаз анхаҩ нага, зеиԥшыҟамыз ашәарыцаҩ, Бзыԥҭа аҳаблан ҳаҭыр ду зқәыз, зажәа ҟәышыз, ажәлар ззыӡырҩуаз, аха 37-тәи ашықәс еиқәаҵәақәа раан харада ахара зыдҵаны идырӡыз Маҳҭы Ислам-иԥа Бениа (Кьахьыриԥа) иҭоурых дазааҭгылеит иашьа иԥа имоҭа Беслан Бениа.

  171
 • Иҟоума даҽа ҳәынҭқаррак рхада ртәыла агәы злеисуа абызшәа изымдыруа? Далырхуама уи иҩыза, хшыҩла дкәадамзаргьы? Ауаажәларра рыбжьара агәынамӡара зызцәырнагаз акандидатцәа злахәыз аефиртә аамҭа аԥҟарақәа еиҭакрақәас ԥхьаҟа ирылагалатәузеи? Абарҭ азҵаарақәа дрылацәажәоит Sputnik аколумнист Елеонора Коӷониаԥҳа.

  57