10:03 25 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.01
  • EUR85.68

Аветеран Шьониа: Аԥсны жәлар рхы-рыԥсы иамеигӡакәа аџьабаа рбеит аибашьра Ду аҟны

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
66 0 0

Аџьынџьтәылатә еибашьра Ду аветернацәа рреспубликатә хеилак ахантәаҩы Алықьса Шьониа Аиааира амш 74 шықәса ахыҵра рыдиныҳәалеит Аԥсны жәлар.

Аветеран Шьониа: Аԥсны жәлар рхы-рыԥсы иамеигӡакәа аџьабаа рбеит аибашьра Ду аҟны

"Ҳгәы ҳҽанӡамкәа анемец данҳақәла, Аԥсны жәлар рхы-рыԥсы иамеигӡакәа аџьабаа ду рбеит. 55-нызқьҩык инарыцны, иԥыруаз роума, атанк иақәтәыз роума, еибашьуаз рҟынтәи иаанхаз абзиарақәа рымазааит, зыԥсы ахҭнызҵаз аԥсадгьыл, убасгьы ихынҳәны иааз, зыԥсҭазаара иалҵхьоу рыԥсы ҭынчзааит. Аветеранцәа пату ҳақәызҵо ҳаҷкәынцәа, иахьа Аԥсынтәыла напхгара азызуа абзиара анцәа ирзыҟаиҵааит. Ҳазшаз зегьы аҭынчра, агәырӷьара, аамҭа бзиа шәиҭааит. Ҳаԥсадгьыл аҟны аҳәатәыеиқәшәара, апатуеиқәҵара рымазааит аԥсуа жәлар", - иҳәеит аветеран Шьониа.

Иахьа 74 шықәса ҵит Аџьынџьтәылатә еибашьра Ду аҟны аиааира гоижьҭеи. 55 нызқьҩык инареиҳаны Аԥснынтәи еибашьуан адгьыл аҟны, ажәҩан аҿы, амшын аҟны. Урҭ рахьынтә 15 нызқьи  500-ҩык  аԥсыуаан.

17 нызқьи 430 –ҩык аибашьра адәы аҟынтәи изыхнымҳәит аҩныҟа. Аԥсны иалҵыз 22-ҩык Асовет Еидгыла афырхаҵа ҳәа ахьӡ ҳаракы иаԥсахеит, хҩык Ахьӡ-аԥша аорден аҩаӡарақәа рыхԥагьы ранашьан.

Шәазыӡырҩла арадио Sputnik Аԥсны аефир.

Ихадоу атемақәа