23:31 13 Ԥхынҷкәын 2019
Ишиашоу ицо аефир
  • USD63.23
  • EUR70.43
Гал араион ахада ихаҭыԥуаҩ, ақыҭанхамҩа аусбарҭа аиҳабы Ҭамаз Ҵәыџьба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ҵәыџьба: ҳгәыӷуеит Галаа Қырҭҭәылаҟа акәымкәа Аҟәаҟәа иаҳа еиӷьны иԥшуа иалагап ҳәа

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
20 0 0

Гал араион ахада ихаҭыԥуаҩ, ақыҭанхамҩа аусбарҭа аиҳабы Ҭамаз Ҵәыџьба Sputnik иаиҭаз аинтервиу аҟны агәыӷра ааирԥшит араион ауааԥсыра хара имгакәа Қырҭтәылаҟа акәымкәа Аҟәаҟәа иаҳа еиӷьны иԥшуа иалагап ҳәа.

Иахьа Гал ақалақь 87 шықәса ахыҵра азгәарҭеит араион аҟны.

"Гал араион аҟны инагӡоу аусқәа даара аҵакы ӷәӷәа рымоуп. Иахьа араҟа имҩаԥаагоит Мырзаҟанаа ахԥатәи реизара ду. Аамҭа цәгьақәа раан ақырҭцәа зыжәлақәа рыԥсахыз аԥсуаа, иахьа рхылҵшьҭрақәа хатә гәаԥхарала рыжәлақәа дыргьежьуеит. Ақалақь амш аҽны ақыҭауаа раарыхра рҭииртә аҭагылазаашьа рзаԥҵан. Иҳаҩсыз ашықәсқәа рзы апты ааха ӷәӷәа ҳнаҭахьан, сынтәа аиҳабыра рыцхыраарала 80 процент араса аҽаҩра еиқәырхоуп. Иахьа 80 мааҭ ҳәа акьыла аҭиира иаҿуп. Сгәы иаанагоит уаҵәы уаҵәашьҭахь Гал араион ауааԥсыра Қырҭтәылаҟа акәымкәа Аҟәаҟәа иаҳа еиӷьны иԥшуа  аҭагылазаашьа ҟалап ҳәа", - азгәеиҭеит Ҵәыџьба.

Инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

 

 

 

Ихадоу атемақәа