06:57 25 Цәыббра 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD77.18
  • EUR89.98

Думаа Аԥсны иҟоу аҭагылазаашьазы: аԥхашьара ҳахьит ҳазхазҵаз ауаа рҿаԥхьа

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Рауль Ҳаџьымба ԥхьатәара ицара (74)
57 0 0

Очамчыра араион абыргцәа рхеилак ахантәаҩы Аполлон Думаа арадио Sputnik аефир аҟны Аԥсны ишьақәгылаз аполитикатә ҭагылазаашьа дазааҭгыло иҳәеит аҭоурых аҟны иҟаз ахҭысқәа ҩаԥхьа аҭыԥ шрымоу.

Думаа Аԥсны иҟоу аҭагылазаашьа азы: аԥхашьара ҳахьит ҳазхазҵаз ауаа рҿаԥхьа

"Раионцыԥхьаӡа абыргцәа рхеилак ахаҭарнакцәа злахәыз аилатәара мҩаԥаагеит. Даара иҽеим аҭагылазаашьа ыҟоуп, абыргцәа ҳхала ҳакәым, ҳажәлар зегьы ргәы рнархьуеит. Аҳәара раҳҭоит ҳауаажәлар еизхәыцны ҭынчмҩала азҵаара рыӡбарц. Аус иамазар аӡбарҭаҟны иахәаԥшаанӡа ашәқәа, аԥенџьырқәа  ԥыҽҽуа иҟамҵакәа иԥшырц. Адунеи зегь ҳәахәаԥшуеит, ихьымӡӷны иҟалеит. Абжьаҟазара аԥсуаа ҳҭоурых аҟны ианакәзаалак иҟан. Абжьаҟазаҩ ибжьы  раҳаны иахамҵгылозар, акгьы аанагаӡом. Уажәы уамашәа ишубара иҟалеит. Асовет аамҭа аахыижьҭеи ауаа рымаҵ зухьоу, ацәгьа-абзиа збахьоу ҳауп, аха рыцҳарас иҟоу узацәажәо иуҳәо анимаҳалак, нас иуҳәараны иҟоузеи? Аҭоурых аҟны иҟаз ахҭысқәа ҩаԥхьа иҟалоит рымҳәалои. 210 шықәса раԥхьа Қьалышьбеи данԥсы иҷкәынцәа аҳра еимакны ҳауаажәлар шеибадыршьуаз еиԥш аҭагылазаашьа ҳауит. Даара аԥхашьара ҳахьны ҳаҟоуп ҳҳәынҭқарра, ҳазхазҵаз ауаа рҿаԥхьа", - ҳәа азгәеиҭеит Думаа.

Шәазыӡырҩла арадио Sputnik Аԥсны аефир.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Атемақәа:
Рауль Ҳаџьымба ԥхьатәара ицара (74)

Ихадоу атемақәа