11:04 15 Ԥхынгәы 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD71.13
  • EUR80.62

Ҷыҭанаа: автошколақәа рҿы аҵара аганахьала алеишәа шьҭыхтәуп

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
2810

Гагра иҟоу автошкола "Аиааира" аиҳабы Анатоли Ҷыҭанаа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит иахьа автошколақәа ирылго рдыррақәа рыԥсыҽхара зыхҟьо атәы.

Ҷыҭанаа: автошколақәа рҿы аҵара аганахьала ишьҭыхтәуп алеишәа

Автошколақәа рҿы аҵара зҵо ироуа адыррақәа рышьҭыхразы аԥышәарақәа еиҳа идырџьбароит, абри атәы аанацҳауеит Аԥсны аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрра апресс-маҵзура.

"Ауаа зегьы еиԥшым, иҟоуп аханатә здыррақәа ҳаракны иааиуа, иҟоуп иаҳа иԥсыҽны изцааиуа. Ашкол иамазароуп ахатәы литература, еиқәшәазароуп, алабҿабатә кыдҩыларақәа рыла. Сара ианазыҟасҵо, ишаасҭаху аҩныҵҟатәи аԥышәара арымҭакәа, аҳәынҭавтонспекциа арегистрациатә-ԥышәаратә ҟәшахьы исышьҭӡом. Ҿҳәарас иҳамоуп хымз, аха сҵаҩцәа хәымзгьы рҽаназыҟарҵо ыҟоуп, ааигәа иоусышьҭыз агәыԥ хәымз ааҵуаны ауп арегистрациатә-ԥышәаратә ҟәшахьы ианысышьҭыз, аԥышәара ибзиангьы иарҭеит. Ашколқәа рҿы ишьҭыхтәуп алеишәа, аҵара аганахьала. Далгеит ҳәа ашәҟәы иҭан доушьҭтәым аҵаҩы", - азгәеиҭеит Ҷыҭанаа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩы аудио аҿы, мамзаргьы арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа