00:56 30 Абҵара 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD75.86
  • EUR90.46

Жәлар рдоуҳа: Ҭодуаԥҳа аҳәса рҟазшьақәа раарԥшышьала аԥсуаа ишалыркаауаз иазкны

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
9 0 0

Аԥсуаа рҟны аԥҳәыс иаанылкылоз аҭыԥ, уи лхаҿала иаарԥшу анцәахәқәеи, аҳәса иаадырԥшуа хә-ҟазшьак рыла ишырзырҳәози ртәы дазааҭгылоит Нарҭдырреи адәынтәи афольклорҭҵаареи рцентр аҭҵаарадырратә усзуҩы Есма Ҭодуаԥҳа.

 

Жәлар рдоуҳа: Ҭодуаԥҳа аҳәса рҟазшьақәа раарԥшышьала аԥсуаа ишалыркаауаз иазкны

Шәазыӡырҩла арубрика "Жәлар рдоуҳа" есхашала арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны.

 

Атекст шәаԥхьар ҟалоит абра>> Хә-ҟазшьак аазырԥшуа: аԥҳәыс лроль аԥсуаа ртрадициатә культураҿы

Ихадоу атемақәа