Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Жәлар рдоуҳа: Ҭодуаԥҳа аҳәса рҟазшьақәа раарԥшышьала аԥсуаа ишалыркаауаз иазкны

© SputnikЭсма Тодуа
Эсма Тодуа - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсуаа рҟны аԥҳәыс иаанылкылоз аҭыԥ, уи лхаҿала иаарԥшу анцәахәқәеи, аҳәса иаадырԥшуа хә-ҟазшьак рыла ишырзырҳәози ртәы дазааҭгылоит Нарҭдырреи адәынтәи афольклорҭҵаареи рцентр аҭҵаарадырратә усзуҩы Есма Ҭодуаԥҳа.

 

Жәлар рдоуҳа: Ҭодуаԥҳа аҳәса рҟазшьақәа раарԥшышьала аԥсуаа ишалыркаауаз иазкны

Шәазыӡырҩла арубрика "Жәлар рдоуҳа" есхашала арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны.

 

Атекст шәаԥхьар ҟалоит абра>> Хә-ҟазшьак аазырԥшуа: аԥҳәыс лроль аԥсуаа ртрадициатә культураҿы

Ажәабжьқәа зегьы
0