02:40 28 Жьҭаара 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD76.46
  • EUR90.36

Анқәаб: Аҟәа кварталцыԥхьаӡа аӡы амчхара аанкылагақәа ықәгылоуп, аха аус руӡом, иажәуп

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
13 0 0

Аҟәа ақалақь аҿы аӡазы иҟоу ауадаҩрақәа зыхьҟо атәы арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит аҳҭнықалақь "Аӡыканал" анџьныр хада Мераб Анқәаб.

Анқәаб: Аҟәа кварталцыԥхьаӡа аӡы амчхара аанкылагақәа ықәгылоуп, аха аус руӡом, иажәуп

"Џьонуа имҩаду аҿы аӡцарҭатә ӡымҩангагақәа рыԥсахран иҟоуп, аусурақәа мҩаԥысуеит Аинвестпрограмма аҳәаақәа ирҭагӡаны. Аха Лакоба имҩаду аҿы аӡы аанкылара цәгьахеит. Аҵеиџь анырԥсах ашьҭахь аусурақәа шцоз аӡы рыжәлеит, уи ауп ари амчыбжь азы лассы-лассы аӡы зыҟам. Ҳаргьы ари аамҭа ҳхы иархәаны аремонттә усурақәа мҩаԥаагоит. Иахьагьы аӡы аанкылоуп аҟнытә, Гәымсҭа аиҭашьақәыргыларатә усурақәа ҳарҿуп. Аӡцрыҵтә мҩангагақәа ахҭнықалақь аҿы ирацәаны иԥсахтәуп. Ақалақь кварталцыԥхьаӡа иқәгылоуп аӡы амчхара аанызкыло амаругақәа, аха дара аус руӡом, иажәуп, убри иахҟьаны аремонттә усурақәа раан аӡы аанкылатәуп", - ҳәа еиҭеиҳәеит Анқәаб.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Ихадоу атемақәа