06:01 28 Жьҭаара 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD76.46
  • EUR90.36
Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
111 0 0

Аԥсны Жәлар рартист, Адыгатәыла аҟазара зҽаԥсазтәыз аусзуҩ, Аԥсны Аҳәынҭқарратә хортә капелла асахьаркыратә напхгаҩы, адирижиор хада Нора Џьынџьалԥҳа лиубилеи мшуп иахьа.

Ааигәа аиубилиар ачымазара ҿкы COVID-19 лхылгеит, иахьазы лхы цәгьамкәа илбоит, аҩны дыҟоуп ҳәа еиҭалҳәеит арадио Sputnik аефир аҟны.

 

Еицырдыруа ахьыӡқәа: Нора Џьынџьалԥҳа

"Уи (аира мшы азгәаҭаразы - аред.) инакәзаалак сазҿлымҳаны ацәыргара хәыҷык сгәы иаҭахым, аха сааԥсара ыҟазар акәхап аҟазараҟны сышәгәалашәаны иахьсыдышәныҳәалаз. Инарҭбааны азгәаҭара ҳәа ус сгәы иҭамызт, ҳара-ҳара ҳаидтәаларын", - лҳәеит Џьынџьалԥҳа.

 

Лара иазгәалҭеит аибашьра ашьҭахьтәи ашықәс уадаҩқәа рнаҩс Аԥсны аҳәынҭқарратә хортә капелла аиқәырхара ахьалыршахаз иҳамҭа дуны ишылԥхьаӡо лыԥсҭазаараҟны.

Шәазыӡырҩы аудио.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа