14:48 19 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.56
  • EUR85.46

Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Габлиа Акаԥа ақыҭа анхацәа рнапы злаку атәы

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
31 0 0

Аҟәа араион Акаԥа ақыҭа ахада Зураб Габлиа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит анхацәа ирыбзазашьоу атәы.

Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Габлиа Акаԥа ақыҭа анхацәа рнапы злаку атәы

"Анхацәа рҽаҩрақәа зегьы ҭаргалахьеит, шьҭа рыԥсы ршьартә иҟоуп. Инымхозгьы, аха ашәҟәқәа анхарҭатә ҭыԥқәа змоу ауааԥсырагьы иааџьоушьаратәы руҭрақәа дрыцқьеит, рымхқәагьы ҭаргалеит. Аҽаҩра уаҳа зҭахым еиԥш иҟалеит сынтәа. Апты жәамш аҟара раԥхьа ирацәан, уажәы иныҵаба ицеит. Аҿкы чымазара акәзар, макьана ҳганахь иҟаӡам. Ҳамҩақәа хар рымам, ӡыла ҳаихәлаханы ҳаҟоуп, аха уигьы ҳақәдыргәыӷит ашықәс нҵәаанӡа ишыҟаҵахо ҳәа. Алашара аганахьала ашьаҟақәа ҿыцқәа гылоуп, аха афымцатә цәаҳәақәа амам. Акаԥа қыҭа ԥшӡоуп, аха анхацәа маҷуп", - ҳәа еиҭеиҳәеит Габлиа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа