09:18 02 Ԥхынҷкәын 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD76.32
  • EUR91.31

Ҷыҭанаа еиҭеиҳәеит Азовтәи амшын аҟны атанкер аԥжәара ԥырхагас иаҵоу аекологиазы

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
11 0 0

Аекологиазы аҳәынҭқарратә еилакы ахантәаҩы Савели Ҷыҭанаа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит Азовтәи амшын аҟны атанкер аԥжәара Амшын Еиқәа ԥырхага ахьынӡанаҭо атәы.

Хра злоу ахҭысқәа: Ҷыҭанаа Азовтәи амшын аҟны атанкер аԥжәара иазкны

"Азовтәии Амшын еиқәеи еимадоуп аӡыбжьахала хәыҷы ала. Арҭ амшынқәа рхатә ҟазшьақәа рымоуп, аӡы ус иҟәазгаӡа иҭатәаӡам, арҭ амшынқәа рҟны аӡы аныҟәара еиқәшәаӡом. Атанкер аԥжәара уаҟа Амшын Еиқәа ԥырхага анаҭаӡом", - иҳәеит Ҷыҭанаа.

Шәазыӡырҩы аудио. Иаҳа инеиҵыху анҵамҭа шәаҳар шәылшоит арадио Sputnik аефир аҟны.

Ихадоу атемақәа