09:14 02 Ԥхынҷкәын 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD76.32
  • EUR91.31

Жәлар рдоуҳа: амаҭ аԥсуаа разгәаҭарақәа рҿы

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
27 0 0

Аԥсуаа амаҭ ишазыҟоу, уи ашьра азин змам, насгьы ахьӡ аартны изырымҳәо атәы арадио Sputnik арубрика "Жәлар рдоуҳа" аҿы еиҭалҳәеит афольклорҭҵааҩ Есма Ҭодуаԥҳа.

Жәлар рдоуҳа: амаҭ аԥсуаа рызгәаҭараҿы

Шәазыӡырҩла арубрика "Жәлар рдоуҳа" арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы ес-хашала.

Атекст шәаԥхьар ҟалоит абра>> Зхы калакәыту, зыгәҭы лаҳәару, зҵыхәа цәыламсу: амаҭ аԥсуаа разгәаҭарақәа рҿы

Ихадоу атемақәа