21:01 28 Жәабран 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD74.44
  • EUR90.37

Ҳаразиа Гәылрыԥшь аҳабла ӡыла аиқәыршәаразы: аус ду ҟаҵоуп, ауадаҩра ҳауеит ҳәа сыҟам

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
37 0 0

Гәылрыԥшь араион Гәылрыԥшь аҳабла ахада Нарсоу Ҳаразиа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит аҳабла ӡыла аиқәыршәаразы аҭагылазаашьа зеиԥшроу, азҵаара шыӡбахо.

Раионк аԥсҭазаараҟынтә Ҳаразиа Гәылрыԥшь аҳабла ӡыла аиқәыршәара атәы

Аинвестициатә программма аҳәаақәа ирҭагӡаны Гәылрыԥшь араион Гәылрыԥшь аҳабла ӡыла еиқәдыршәоит.

"Ари ашықәс азы азҵаара ӡбахоит. Иахьатәи амш азы аӡымҩангагақәа рышьҭаҵаразы аусурақәа хыркәшоуп. Уажәшьҭа иаанхо ажәытә система аҟынтәи аҿыц ахь аиагароуп, уи хәыҷы-хәыҷы иаҿуп, зныкала иузыҟаҵо усым, аамҭа аҭахуп. Аӡымҩангагатә цәаҳәақәа рсистема даара идууп Кьалашәырынтә иаагоуп Гәылрыԥшь (Агәыдзера) аҳабла аҩнқәа зегьы рҟынӡа. Аус ду ҟаҵоуп, аӡы азы ауадаҩра ҳауеит ҳәа сыҟаӡам", - иҳәеит Ҳаразиа.

Ҳаразиа иажәақәа рыла ӡыла аиқәыршәара иҟаз ауадаҩрақәа мызкала иӡбахоит. Аӡымҩангагақәа ахьышьҭарҵаз амҩақәа акаҭрани ахаҳә рықәҵареи рзы аамҭа аҭаххоит, урҭ аусурақәа ирылагараны иҟоуп мшаԥымзазы, ҳәа азгәеиҭеит Ҳаразиа.

Шәазыӡырҩы аудио.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа