23:49 17 Мшаԥы 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD75.55
  • EUR90.46

Гогәуаԥҳа Тҟәарчал COVID-19 азы: ачымазцәагьы ҳаргьы ҳаԥсы еиваҳгеит

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1176)
11 0 0

Тҟәарчалтәи ахәышәтәырҭа амедиаҳәшьа еиҳабы Емма Гогәуаԥҳа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭалҳәеит иахьатәи аамҭазы COVID-19 аҭагылазаашьа шыҟоу, ахәышәтәырҭа аҟәша аусура шеиҿкаау атәы.

Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Гогәуаԥҳа Тҟәарчал COVID-19 аҭагылазаашьазы

"Ҳраион аҿы ачымазара цәырҵижьҭеи ишьақәырӷәӷәаны иара зыхьуа ҳәа 600-ҩык инархысны иаарԥшуп. Ԥхынҷкәынмзазы иааҳартыз ахәышәтәырҭа аҟәшаҿы ари аамҭа иалагӡаны 200-ҩык инареиҳауп иаднакылахьоу. Уажәтәи аамҭазы иаҳа уԥсы угартә иҟалеит, даара имаҷҩуп ҳаҟәшаҿы ишьҭоу, иааиуагьы маҷхеит. Ҳаԥсы еиваҳгеит ачымазцәагьы ҳаргьы. Даара аамҭа цәгьа ҳхаҳгеит. Ахәышәтәырҭаҿы хәшәык ҳамамкәа ҳгәаҟуа аамҭа ыҟамызт", - ҳәа азгәалҭеит Гогәуаԥҳа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит аудио аҿы.

Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1176)

Ихадоу атемақәа