05:10 17 Рашәара 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.03
  • EUR87.35

Мышәба арратә ус аҽазыҟаҵаразы: аҵаҩы изнарго адырра ахаҭабзиара еизырҳатәуп

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
20 0 0

Аԥсны архәҭақәа рҿы аҽазыҟаҵарақәа шымҩаԥысуа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит атәылахьчара аминистрра ааӡаратә ҟәша аиҳабы, аполковник Беслан Мышәба.

Мышәба арратә ус аҽазыҟаҵаразы: аҵаҩы изнарго адырра ахаҭабзиара еизырҳатәуп

Аԥсны атәылахьчара аминистр идҵа инақәыршәаны архәҭақәа рҿы аҽазыҟаҵарақәа мҩаԥысуеит.

"Ашықәсан ҩ-хәҭакны еихшоуп аҽазыҟаҵарақәа аӡынтәи аԥхынтәи. Аӡынтәи ԥхынҷкәын мзазы ҳалагеит, аԥхынтәи лаҵара-рашәарамзазы. Хәба-хәба мзы аҽазыҟаҵарақәа цоит. Аԥхьатәи амзазы аруаҩ хаз хаҭалатәи иҽазыҟаҵара мҩаԥысуеит… Ашықәс азбжа анҵәамҭазы ахысра дуқәа мҩаԥаҳгоит… Иааизакны уахәаԥшуазар арра иааиуа аҿар иазыҟауҵаратә иҟоуп. Ашколқәа аҵаҩцәа ахьырацәоу, ақыҭақәа ртәы ауп исҳәо, хабалакгьы иҟоуп арҵаҩцәа (арратә ус амаҭәар ала- азгәаҭа). Амала арҵаҩы ирызнеиго адырра ахаҭабзиара аизырҳара аҭахуп. Уи излацәажәатәу зҵаароуп. Иҟоуп апрограмма, уи атәылахьчара, аҭагылазаашьа ҷыдақәа, агәабзиарахьчара аминистррақәа рнапхгара рнапы зҵаҩу. Сынтәа апандемиа ҳасаб азуны ҳапрограмма даара иҳармаҷит, арҵаҩцәа ирымаз асааҭқәа маҷын, аха уи есышықәса ус иҟам, убри аҟынтә апрограмма иану нагӡатәуп, ахәыҷы иҟынӡа инагатәуп. Уи нынагӡамха арра данааиуа ауаҩы, аханатә ҳалагар акәхоит. Иахьа ахәыҷы ашкол аҟны мчыбжьык ҩ-сааҭк иҽазыҟаиҵароуп. Апрограмма иану иақәыршәаны аус утәуп, усҟан ҳус еиқәшәоит, иманшәалахоит", - иҳәеит Мышәба.

Шәазыӡырҩы аудио.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа