21:30 25 Ԥхынгәы 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.77
  • EUR86.85

Атәылауаҩи аиҳабыреи: Ҷыҭанаа Аҟәа араион афымцалашаразы иақәу ауал иазкны

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
30 0 0

Аҟәа араион афымцалашаразы 40 миллион ауал ақәуп. "Амышеиқәафымцамч" араионтә ҟәша аиҳабы Даур Ҷыҭанаа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит алашаразы изымшәо ишрызныҟәо, амаининг ишаҿагыло атәы.

Атәылауаҩи аиҳабыреи: Ҷыҭанаа Аҟәа араион афымцалашаразы иақәу ауал иазкны

Шәазыӡырҩы аудио.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа