13:20 24 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.72
  • EUR85.20

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Корсаиа ашәарыцараан ахымҩаԥгашьа иаша иазкны

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
170 0 0

Ашәарыцаҩ Алхас Корсаиа арадио Sputnik аефир аҟны дырзааҭгылеит ашәарыцараан дзықәныҟәо аԥҟарақәа, алақәа шыиааӡо, ашәарах акәац махәҭала ишыршо атәы.

Аԥсны ашәарыцара аамҭа официалла иаатит нанҳәа 15 рзы.

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Корсаиа ашәарыцараан ахымҩаԥгашьа иаша иазкны

Традициа ҳасабла ачашәарыцарала иалагоит асезон. Аӡәы ҽнактәи ишәырацыратә мшы 20 ача еиҳаны ашьра азин имаӡам. Жьҭаара 5 инаркны ԥхынҷкәын 25 аҟынӡа шәарыцарамшык ала хә-ԥсаатәк рыда рышьра ҟалом. Акәатақәа рышьра ҟалоит цәыббра 14 инаркны хәажәкыра 14 рҟынӡа, абнаҳәа, абӷаџьма, аԥслаҳә рышьра азин ыҟоуп жьҭаара 1 инаркны ажьырныҳәа 15 рҟынӡа.

Аԥсны рышьра ҟалоит: абӷаџьма, ақәасаб, абнаҳәа, амшә, абга, абгалаџ. Азин ыҟам Ашәҟәы ҟаԥшь иану рышьра. Арахь иаҵанакуеит адәԥыҭҳәа, абнацгәы, аҵларкәыкәқәа рыхкқәа зегьы, иара убас ажьы зфои ишәаҳәои аҵарақәа.

Аицәажәара шәаҳар шәылшоит аудиофаил аҟны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа