11:27 24 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.72
  • EUR85.20

Аб Никита: ақьырсиан ихазы мацара адәы дықәымзароуп, ацәашьеиԥш длашозароуп

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
24 0 0

Нанҳәа 28 Аԥсны иазгәарҭоит Нанҳәа - Анцәа иан лылацәеиқәыԥсара амш. Аҟәа араион Гәыма ақыҭан иҟоу Анцәа Иҽеиҭакра ауахәама амаҵ азызуа аб Никита арадио Sputnik аефир аҟны аныҳәа амҩаԥгашьеи ақьырсиан ихымҩаԥгашьеи ртәы дазааҭгылеит.

Аб Никита: ақьырсиан ихазы мацара адәы дықәымзароуп, ацәашьы еиԥш длашозароуп

"Аԥсуаа ҳҟны асакәмал ахҵара, акәиц ацәашьы ақәҵара аҵак ду амоуп. Ииашаҵәҟьаны Ҳазшаз игәаԥхоит ҳәа сыԥхьаӡоит, избанзар Ҳазшаз аџьшьара ирҭоит, иҭабуп ҳәа иарҳәоит, имҵахырхәоит, иҳәоит. Нанҳәа - Анцәа иан лылацәеиқәыԥсара, аамҭалатәи лыдунеи аԥсахра ауп, ахымш рзы лцәагьы-лыжьгьы ыҟамкәа жәҩангәашәԥхьара ихалоит. Ауахәамаҟны ауаа неиуеит, ацәацқьа иалху ацәашьқәа рбылуеит. Ацәашьы лаша-лашауа ибылуеит. Убас дыҟазароуп ақьырсиангьы: ҳхазы адәы ҳақәымзароуп, ҳҩызцәа, ҳауацәа, ҳҭахцәа рзы ҳаҟазароуп. Цхыраарала, бзиабарала ҳҩыза ҳихәо ҳаҟазароуп. Шәазыӡырҩы аудио. Иаҳа инеиҵыху анҵамҭа шәаҳар шәылшоит арадио Sputnik аефир аҟны.

Ихадоу атемақәа