13:21 05 Рашәара 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD69.02
  • EUR77.32
Авидеонҵамҭақәа

Аҵара лашароуп, аҵарадырра лашьцароуп!: Ешыратәи ашкол аҟны аҵарадырра амш азгәарҭеит

Икьаҿу ахьарԥш аиура
35 0 0
© Sputnik

Адырра амш иазкыз агәырӷьаратә ныҳәа мҩаҧысит цәыббра 1 азы Аԥсны ашколқәа зегь рҿы.

Аԥсны ашколқәа ашҭақәа рҿы инеибеиҧшны аҳра ауан аныҳәатә лахҿыхра. Аҵаҩцәа ргәы хыҭхыҭуа ирзыҧшын иҿыцу аҵарашықәс актәи аминуҭқәа. Аҵарадырра амш Владислав Арӡынба ихьӡ зху Ешыратәи абжьаратә школ аҟны ҳаракыла иазгәарҭеит.

Иҵегь авидео

Ихадоу атемақәа