15:25 05 Рашәара 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD68.63
  • EUR77.97
Авидеонҵамҭақәа

Раԥхьатәи акадрқәа: аҩбатәи аҟәатәи ашкол амца акит

Икьаҿу ахьарԥш аиура
Аҟәатәи ашкол абылра (15)
57 0 0
© Sputnik

Аԥсны АҶА аҷаԥшьаратә хәҭахьы аҭел иасны адырра ҟаҵан аԥшьаша, ашьыжь асааҭ 6:40 рзы.

Аԥсны АҶА аҷаԥшьаратә хәҭахьы аҭел иасны адырра ҟаҵан аԥшьаша, ашьыжь асааҭ быжьба рзы. Аҭыԥ аҿы аус руеит шәҩык инарзынаԥшуа амцарцәаҩцәеи жәаба инареиҳаны атехникеи. Ашкол аҟны аҵара рҵоит 1250-ҩык аҵаҩцәа.

Атемақәа:
Аҟәатәи ашкол абылра (15)

Иҵегь авидео

Ихадоу атемақәа