19:31 18 Абҵара 2019
Ишиашоу ицо аефир
  • USD63.75
  • EUR70.53
Авидеонҵамҭақәа

Раԥхьатәи акадрқәа: аҩбатәи аҟәатәи ашкол амца акит

Икьаҿу ахьарԥш аиура
Аҟәатәи ашкол абылра (15)
48 0 0
© Sputnik

Аԥсны АҶА аҷаԥшьаратә хәҭахьы аҭел иасны адырра ҟаҵан аԥшьаша, ашьыжь асааҭ 6:40 рзы.

Аԥсны АҶА аҷаԥшьаратә хәҭахьы аҭел иасны адырра ҟаҵан аԥшьаша, ашьыжь асааҭ быжьба рзы. Аҭыԥ аҿы аус руеит шәҩык инарзынаԥшуа амцарцәаҩцәеи жәаба инареиҳаны атехникеи. Ашкол аҟны аҵара рҵоит 1250-ҩык аҵаҩцәа.

Атемақәа:
Аҟәатәи ашкол абылра (15)

Иҵегь авидео

Ихадоу атемақәа