03:38 23 Цәыббра 2019
Ишиашоу ицо аефир
  • USD63.85
  • EUR70.60
Авидеонҵамҭақәа

Раԥхьатәи акадрқәа: аҩбатәи аҟәатәи ашкол амца акит

Икьаҿу ахьарԥш аиура
Аҟәатәи ашкол абылра (14)
46 0 0
© Sputnik

Аԥсны АҶА аҷаԥшьаратә хәҭахьы аҭел иасны адырра ҟаҵан аԥшьаша, ашьыжь асааҭ 6:40 рзы.

Аԥсны АҶА аҷаԥшьаратә хәҭахьы аҭел иасны адырра ҟаҵан аԥшьаша, ашьыжь асааҭ быжьба рзы. Аҭыԥ аҿы аус руеит шәҩык инарзынаԥшуа амцарцәаҩцәеи жәаба инареиҳаны атехникеи. Ашкол аҟны аҵара рҵоит 1250-ҩык аҵаҩцәа.

Атемақәа:
Аҟәатәи ашкол абылра (14)

Иҵегь авидео

Ихадоу атемақәа