06:36 22 Ԥхынгәы 2019
Ишиашоу ицо аефир
  • USD62.87
  • EUR70.79
Авидеонҵамҭақәа

Раԥхьатәи акадрқәа: аҩбатәи аҟәатәи ашкол амца акит

Икьаҿу ахьарԥш аиура
Аҩбатәи аҟәатәи ашкол амца акит (16)
41 0 0
© Sputnik

Аԥсны АҶА аҷаԥшьаратә хәҭахьы аҭел иасны адырра ҟаҵан аԥшьаша, ашьыжь асааҭ 6:40 рзы.

Аԥсны АҶА аҷаԥшьаратә хәҭахьы аҭел иасны адырра ҟаҵан аԥшьаша, ашьыжь асааҭ быжьба рзы. Аҭыԥ аҿы аус руеит шәҩык инарзынаԥшуа амцарцәаҩцәеи жәаба инареиҳаны атехникеи. Ашкол аҟны аҵара рҵоит 1250-ҩык аҵаҩцәа.

Атемақәа:
Аҩбатәи аҟәатәи ашкол амца акит (16)

Иҵегь авидео

Ихадоу атемақәа