19:37 21 Ажьырныҳәа 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.37
  • EUR88.97
Авидеонҵамҭақәа

Асабрада рхыхуп: ҳауаажәлар Аԥсны иалагалаз аԥкрақәа рыхәҭак аԥыхра шрыдыркылаз

Икьаҿу ахьарԥш аиура
104 0 0
© Видео Sputnik

Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа аусдҵа инапы аҵаиҩит Аԥсны ауааԥсыра акоронавирустә инфекциа COVID-19 рацәыхьчаразы ԥкырақәак шыҟоу иааныжьзарц.

Мшаԥымза инаркны Аԥсны иахьаҵанакуа акоронавирус рыдырбалахьеит иааидкыланы 25-ҩык ауааԥсыра.
Мшаԥымзазы аҿкы рыдбалан Гагра ауааԥсыра хҩык, ҩыџьа Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаҿы рыхәышәтәра аамышьҭахь ргәы бзиахан рыҩныҟа илрыҩааит, аӡәы – 1925 шықәсазы ииз аԥҳәыс бырг лыԥсҭазаара далҵит. Агәабзиарахьчара аминистрра адыррақәа рыла, лаҵара 16 рзы Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаҟынтә дылрыҩааит згәы бзиахаз акурсантцәа руаӡәы.

Абыржәтәи аамҭазы Аҟәатәи асасааирҭаҿы иҟоуп 187-ҩык ауааԥсыра. Урҭ рахьтә 138-ҩык арратә курсантцәоуп, 37-ҩык – ААР аганахьала иҭоу акурсантцәа роуп, аӡәы – Аҳәынҭқарратә хьчара амаҵзура курсантк, нас жәаҩык амедикцәа.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Иҵегь авидео

Ихадоу атемақәа