06:57 31 Жьҭаара 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD79.33
  • EUR92.63
Авидеонҵамҭақәа

Акаҭран ҿыци аӡымҩангагатә цәаҳәақәеи: Каманҟа ицо амҩа аиҭашьақәыргылара

Икьаҿу ахьарԥш аиура
17 0 0
© Видео Акоп Кущян. Адгур Авидзба

Каманҟа ицо амҩа еиҭашьақәдыргылоит Аԥсны асоциал-економикатә ҿиаразы аинвестициатә программа аҳәаақәа ирҭагӡаны.

Уаанӡатәи анардадаҩцәа Каманҟа узлацо амҩа аиҭашьақәыргыларазы аусурақәа рыграфик еиларгеит. Ҿыц иадԥхьалоу анардадаҩцәа ҩымз рыҩнуҵҟа амҩа ҟаҵаны иалгароуп. Аусурақәа ирылгараны иҟан 2019 шықәсазы. Арҭ аусурақәа Аԥсны асоциал-економикатә ҿиаразы Аинвестициатә программа аҳәаақәа ирҭагӡаны имҩаԥысуеит, иақәхарџьхоит 110 миллион мааҭ.

Иҵегь авидео

Ихадоу атемақәа