00:27 18 Рашәара 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.50
  • EUR86.70
© Видео МЧС Абхазии

Аҟәа акрыфарҭақәа руак аҿы амцакра ҟалеит ахәаша лаҵара 21 рзы ахәылԥаз. Амца ацралеит Калмыков имҩаҿы игылоу акрыфарҭа атауаршьҭаҵарҭаҿы.

Амцарцәара иаҿын Аҟәа Амцарцәара-еиқәырхаратә гәыԥқәа хԥа. Амца арцәара рылшеит, ауаҩы ҳәа аӡәгьы ԥырхага имоут.

Иҵегь авидео

Ихадоу атемақәа