15:32 27 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.66
  • EUR85.04
Авидеонҵамҭақәа

Ажәытәра ашьҭақәа: Маркәылатәи ажрақәа шымҩаԥысуа

Икьаҿу ахьарԥш аиура
70 0 0
© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян

Аԥсни Урыстәылеи рҵарауаа есышықәсатәи археологиатә експедициақәа ирыцырҵоит Очамчыра араион Маркәыла ақыҭан.

"Маркәылатәи ажәытәра ашьҭамҭақәа" археологцәа азҿлымҳара зырҭо аҭыԥқәа ируакхеит. 2013 шықәса раахыс араҟа имҩаԥырго ажрақәа рҿы ирԥшаауа ажәытәӡатәи амаҭәарқәа азҿлымҳара рыҭатәуп Аԥсны аҭоурых аҭҵааразы.

Еицымҩаԥырго аекспедициақәа Урыстәыла аган ала напхгара алҭоит Урыстәыла аҭҵаарадыррақәа ракадемиа археологиа аинститут аклассикатә археологиа аҟәша аусзуҩ, аҭоурыхтә ҭҵаарадыррақәа ркандидат Галина Требелева, аԥсуа ган напхгара азиуеит Аԥсуаҭҵааратә институт аҭҵаарадырратә усзуҩ еиҳабы Сурам Сақаниа.

2013 шықәсазы Очамчыра араион Маркәыла ақыҭан иԥшаан уаанӡа ирзымдыруаз архитектуратә ԥҽыхақәа реизак. Ара ирԥшааз аныхабааи ахыхьчаратә ргылареи "Маркәылатәи ажәытәӡатәи ахырӷәӷәарҭақәа" ҳәа иахьӡырҵеит.

Археологиатә ргылара ыҟоуп ашьхеибаркыра аҭшәараҿы 450 метра зҽеиҵызхыз алада-мраҭашәара - аҩада-мрагылареи. Ладеи ҩадеи ашьхеибаркырала акомплекс аҳәаа аҩнуҵҟа ахьчаратә баашқәа гылан: аҩадатәи иахьатәи аамҭаз еилаҳахьеит, аладатәи еиқәханы иҟоуп. Абаҟа агәҭаны аныхабаа ахыжәжәара ыҟоуп. Аҭыԥантәи ауааԥсыра ишырҳәо ала, уаанӡа мраҭашәарала аҭыӡқәагьы ыҟан. Урҭ аҭыӡқәа аԥҽыхақәа ԥшаан 2016 шықәсазы имҩаԥгаз аекспедициақәа раан.

 

Иҵегь авидео

Ихадоу атемақәа