12:21 20 Абҵара 2019
Ишиашоу ицо аефир
 • USD63.77
 • EUR70.63
А́зҵаара

Сынтәа аԥсшьаҩцәа рхыԥхьаӡара амаҷра зыхҟьеи?

 • Аҳауатә ҭагылазаашьа
  0.0% (0)
 • Аԥсшьаҩцәа ирыдыргало асервис алаҟәра
  33.3% (1)
 • Ахарџь рацәа
  33.3% (1)
 • Атәым тәылақәа рахь ацара еиҳа ирзыманшәалоуп
  33.4% (1)
Егьырҭ а́зҵаарақәа: 3
Икьаҿу ахьарԥш аиураА́зҵаарақәа зегьы
Алҵшәақәа
Икьаҿу ахьарԥш аиураА́зҵаарақәа зегьы