12:05 22 Жәабран 2018
Аҟәа+ 10°C
Ишиашоу ицо аефир
А́зҵаара

Шәаԥхьахьоума Алықьса Гогәуа ироман "Асду"?

 • Ааи
  37.4% (6)
 • Мап, аха исҭахуп
  37.5% (6)
 • Саԥхьахьеит, аха исгәалашәаӡом
  6.3% (1)
 • Сеиҭаԥхьар сҭахуп
  18.8% (3)
Егьырҭ а́зҵаарақәа: 16
Икьаҿу ахьарԥш аиураА́зҵаарақәа зегьы
Алҵшәақәа
Икьаҿу ахьарԥш аиураА́зҵаарақәа зегьы