07:17 01 Жьҭаара 2020
Ишиашоу ицо аефир
 • USD78.78
 • EUR92.43
А́зҵаара

Шәаԥхьахьоума Алықьса Гогәуа ироман "Асду"?

 • Ааи
  36.8% (7)
 • Мап, аха исҭахуп
  42.1% (8)
 • Саԥхьахьеит, аха исгәалашәаӡом
  5.3% (1)
 • Сеиҭаԥхьар сҭахуп
  15.8% (3)
Егьырҭ а́зҵаарақәа: 1
Икьаҿу ахьарԥш аиураА́зҵаарақәа зегьы
Алҵшәақәа
Икьаҿу ахьарԥш аиураА́зҵаарақәа зегьы