12:27 29 Ԥхынгәы 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.61
  • EUR86.92
Адунеи аҿы
Икьаҿу ахьарԥш аиура
31 0 0

Амҽыша, лаҵара 26 ашьыжь Перу иҟалаз адгьылҵысра ахы ыҵнахит аокруг лагунас 83 километра инацәхыкны, арегион Сан-Мартин аҿы.

АҞӘА, лаҵара 27— Sputnik. Змагнитуда 8 баллк инаӡоз адгьылҵысра аҭыԥ аман Перу аҩадатәи ахәҭаҿы.

ЕАА Агеологиатә маҵзура (USGS) адыррала лаҵара 26 ашьыжь Перу иҟалаз адгьылҵысра ахы ыҵнахит аокруг лагунас 83 километра инацәхыкны, арегион Сан-Мартин аҿы.

Адгьыл ҵысит 115 километра адгьылаҵаҿ ашьыжь, асааҭ 07:41 (10:41 мск) рзы.

Иҭахаз рыӡбахә ала макьаназ дырра ыҟам.

Ихадоу атемақәа