00:39 18 Рашәара 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.50
  • EUR86.70
Адунеи аҿы
Икьаҿу ахьарԥш аиура
6 0 0

Ахаратә усурала зеиҳа зыхәԥса ршәо азанааҭқәа рсиаҿы аулафахәы 150-300 нызқьмааҭ инаӡоит.

АҞӘА, рашәара 8 - Sputnik. Рашәарамзазы ахаратә усураҿы реиҳа зыхәԥса ршәо занааҭны ишьоуп 1С аналитики интернет-маркетинг аҟәша аиҳаби рҭыԥ. Абри атәы РИА Новости изаанацҳауеит амаҵзура "Работа.ру".

Арҭ аҟазауаа амаҵзура аԥхьаӡарала мызкы аҩныҵҟа 300 000 мааҭ роуеит.

Аналитик иреиҳау атехникатә ма аекономикатә ҵара имазароуп, 1С аплатформаҿ аконфигурациақәа аус рыдулараз аԥышәа имазароуп: аплатформа аҩныҵҟатә механизмқәа идыруазароуп, 1С астандарттә функционал амодификациа ихыркәшоу апроектқәа ҟаиҵозароуп.

Аинтернет-маркетинг аҟәша аиҳабы хышықәса иреиҵамкәа аԥышәа имазароуп, аинтернет-маркетинг аҟәшақәа еиҿикаауазароуп, аконверсии ҳарак зманы иҟоу алендингқәа рыла апортфолио аԥиҵозароуп, копираитинги адизаин ахыҵхырҭақәеи идыруазароуп. Аԥыжәара рырҭоит атехникатә ҵараиурҭақәа рдипломқәа рымазаареи IT-сервисқәа аус рыдулараҿ аԥышәа рымазаареи.

Амаҵзура адыррақәа рыла 250 000 мааҭ рҟынӡа иоулар алшоит HR-директор. Уи аан иреиҳаӡоу аҵареи шықәсыбжактәи аԥышәеи имазароуп.

180 000 мааҭ иоур алшоит атипографиатә еилахәыра аменеџьер.

150 000 мааҭ идыргалар ҟалоит аконтекстә ӡыргара аҟазауаҩгьы.

Ихадоу атемақәа