10:19 25 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.01
  • EUR85.68
Адунеи аҿы
Икьаҿу ахьарԥш аиура
10 0 0

Алаҵаҟаҵара хымԥадоуп арегион аҿы аҿкычымазара иаалырҟьаны алаҵәара ду ахьаиуз азы.

АҞӘА, рашәара 23 - Sputnik. Ҟәыбина атәылауаа ркатегориақәак алаҵаҟаҵара рыдырҵеит Краснодартәи атәылаҿацә аҿы Роспотребнадзор аусбарҭа ақәҵарала.

Адокумент инақәыршәаны хымԥада алаҵаҟаҵара рыдҵахоит:

  • Аҵараҵаратә еиҿкаарақәа русзуҩцәа
  • Азеиԥшкрыфарачаратә еиҿкаарақәа русзуҩцәа
  • Ахәаахәҭратә усхк аусзуҩцәа
  • Атуристтә хырхарҭаҿы аус зуа.

Хымԥадатәи алаҵаҟаҵара иаҵанакуа ауааԥсыра ркатегориақәа рахь иаҵанакуеит атранспорттә еиҿкаарақәеи абзазаратә маҵзура аусхки русзуҩцәа.

Ақәҵараҿы иазгәаҭоуп Краснодартәи атәылаҿацә аиҿкаарақәа ԥхынгәы 23 аҟынӡа алаҵа актәи акомпонент шырзыҟаҵатәу 60 процент иреиҵамкәа акрыфарачара, атуризм, атранспорт русзуҩцәа.

Уаанӡа Краснодартәи атәылаҿацә агубернатор Вениамин Кондратьев аҳәамҭа ҟаиҵахьан акоронавирустә инфекциаҟынтә хымԥада алаҵаҟаҵара аҭахуп аиҳарак ауааԥсыра аус рыцызуа ахаҿқәа рзы ҳәа.

Ихадоу атемақәа