Аурыс информациатә хархәагақәа ахҭыс дуқәа шаадырԥшуа иабанӡазҿлымҳау

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Апроект Sputnik. Агәаанагарақәа аҳәаақәа ирҭагӡаны агентра ICM Research имҩаԥнагаз азҵаара алҵшәақәа рыла, европауааи америкауаа реиҳараҩык аинтерес рымоуп жәларбжьаратәи ахҭыс дуқәа рзы альтернативатә гәаанагара рымазарц.
Ажәабжьқәа зегьы
0