Адраматә тетр актерцәа аспектакльқәа ррепетициақәа мҩаԥыргеит

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсуа драматә театр рашәарамзазы ахәаԥшцәа аспектакльқәа дырбара иацнаҵоит.

Ахәаԥшцәа идырбахоит аспектакльқәа "Атеатр аартра", "Гәараԥаа рписар", "Махаз", "Зҽызшьыз", "Иааԥкыз аԥарақәа".

Атеатр арежиссер хада Валери Ақаҩба иажәақәа рыла, ақәыргылара иаздырхиоит аспектакль ҿыцқәагьы. Урҭ рахьтә Алхас Шамбеи Валентин Кәаӷәаниеи рҩымҭа "Абна лакә" иалху, "Аҳ ихы еилазԥсаз ауаҩы" Мадина Аргәынԥҳа напхгаҩыс дызмоу аспектакль, иара убас, Славемир Мрожек  иҩымҭа иалху апиеса "Шьапыла".


Ажәабжьқәа зегьы
0