600 инареиҳаны аруаа Аԥсны ашьхақәа рҟны арратә техника ԥыршәоит

© Sputnik / Валерий Мельников / Амедиаҵәахырҭахь аиасраАсолдатцәа амцатә ҽазыҟаҵара иазку аусхкы аҿы. Архивтә фото.
Асолдатцәа амцатә ҽазыҟаҵара иазку аусхкы аҿы. Архивтә фото. - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аинструкторцәа рнапхгарала амашьынарныҟәцаҩцәа ҿарацәа рнапахьы иааргоит абронетранспартиорқәеи арратә еидарамҩангагақәеи рҷыдарақәа рымаӡақәа, ашьха мҩақәа рҟнеиԥш аӡышьҭрақәа рҟынгьы.

АҞӘА, ԥхынҷкәын — 11, Sputnik. Аладатәи Арратә округ иатәу, фышәҩык инареиҳаны аруаа Аԥсны ашьхақәа рҟны арратә техника рнапахьы иааргоит ҳәа аанацҳауеит Аладатәи Арратә округ апресс-маҵзура.

Аруаа, ахысга АК-74, абронетранспартиор БТР-82А, ашьаҟауаа рмашьына БМП-3 ахархәашьа рҵоит.

"Фышәҩык аруаа, урҭ рҟынтәи 60% сынтәа аррахь инаԥхьоу, арратә техника ахархәарала аҽазыҟаҵарақәа мҩаԥыргоит еиуеиԥшым аԥсабара-ҳауатә ҭагылазаашьақәа рҟны", ҳәа аҳәоит аҳәамҭаҟны.

Аинструкторцәа рнапхгарала амашьынарныҟәцаҩцәа ҿарацәа рнапахьы иааргоит абронетранспартиорқәеи арратә еидарамҩангагақәеи рҷыдарақәа рымаӡақәа, ашьха мҩақәа рҟнеиԥш аӡышьҭрақәа рҟынгьы.

Ажәабжьқәа зегьы
0