Гоов: 2015 шықәсазтәи апланқәа 90 процент инагӡоуп

© Sputnik / Томас ТхайцукАпресс-конференциа.
Апресс-конференциа. - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Агәабзиарахьчара аминистр Андзор Гоов АРСМИРА аҟны апресс-конференциа мҩаԥигеит аҩаша, ажьырныҳәа 26 рзы. Уаҟа иара 2015 шықәсазтәи аминистрра аусура еихишьалеит

АҞӘА, ажьырныҳәа 26 — Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Агәабзиарахьчара аминистр Андзор Гоов АРСМИРА аҟны апресс-конференциа мҩаԥигеит аҩаша, ажьырныҳәа 26 рзы. Уаҟа иара 2015 шықәсазтәи аминистрра аусура еихишьалеит. 2015 шықәсазтәи апланқәа 90 процент инагӡоуп, иҳәеит аминистр.

"Ҳфинанстә лшарақәа акыр ишмаҷызгьы Агәабзиарахьчара аминистрра хықәкылатәи апрограммақәа зегьы нанагӡеит", — иҳәеит Гоов.

Аминистр иазгәеиҭеит Аԥсны анҭыҵ згәабзиара ашьақәыргылара хымадатәны иҟаз ачымазцәагьы уахь рышьҭра шалыршахаз.

"Ҳара 27 миллион мааҭ инареиҳаны иҳақәыз ауал ҳшәеит, иара убри аамҭазы ачымазцәагьы рышьҭра ҳалҳаршеит Урстәылатәи ахәышәтәырҭақәа рахь", — иҳәеит иара.

Аминистр иазгәаҭарала Урыстәылатәи аҵараиурҭақәа рҟны азанаҭуаа рҵара амҩаԥгара апрограммагьы нагӡоуп. Иара убри аамҭаз афинанс лшара амаҷра иахҟьаны агәҭакқәа зегьы рынагӡара залмыршахеит.

Ажәабжьқәа зегьы
0