Анаплакыҩцәа НДС аԥыхтәуп ҳәа иршьоит

© Sputnik Асида КвицинияАнаплакыҩцәа Рассоциациа аилатәара.
Анаплакыҩцәа Рассоциациа аилатәара. - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ареспублика анаплакыҩцәа Рассоциациа ахаша, жәабран 17 рзы имҩаԥыргаз аизара ду аҟны ирыдыркылеит Ашәахтәцҵазы азакәан аганахьала арезолиуциа.

АҞӘА, жәабран 18 — Sputnik, Асида Кәыҵниаԥҳа. Ареспублика анаплакыҩцәа Рассоциациа атәыла Ахада ихьӡала инарышьҭит арезолиуциа. Иараҟны дара иазгәарҭеит Ашәахтәцҵазы азакәан аусура аанкылатәуп ҳәа.

Ассоциациа ахантәаҩы Роман Качараа иажәақәа рыла аихшьаалатә резолиуциа инақәыршәаны анаплакыҩцәа адҵа ҟарҵоит Ашәахтәцҵазы азакәан ҿыц аусура аанкылатәуп ҳәа, ассоциациа алахәылацәа рҟынтәи аусутә гәыԥ аԥҵатәуп ҳәа 2016 шықәса хәажәкыра 1 аҟынӡа.

Ассоциациа алахәыла, анаплакҩы Асҭамыр Ашәба иазгәеиҭеит Аԥсны анаплакыҩцәа рҭагылазаашьа уадаҩуп ҳәа, иазгәеиҭеит абри аан аҳәынҭқарра ахара шаду еиԥш анаплакыҩцәагьы ахара рыдуп ҳәа, избанзар урҭ рзинқәа рыхьчом.

"Ҳара ара ҳзеизаз уаҵәтәи амш агәцаракра ахьаҳҭо ауп. Иҟоу аҭагылазаашьа ҭкааны иаабар ҳҭахуп, ҳгәаанагарагьы атәыла анапхгара ираҳар ҳҭахуп", — иҳәеит Ашәба.

Аԥсны анаплакыҩцәа Рассоциациа аԥҵоуп 2016 шықәса ажьырныҳәа 29 рзы. Хықәкны иамоуп аԥсуа бизнес адгылара анаплакыҩцәа рзинқәа рыхьчаразы ацхыраара аура.

Ажәабжьқәа зегьы
0