Лаҵарамза инаркны атранспорт иазыԥҵәоу аамҭала иныҟәалоит

© Sputnik Томас Тхайцук / Аанҿасырҭа.
Аанҿасырҭа. - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аҳҭнықалақь Ахада ихаҭыԥуаҩ Леон Кәарҷиа иазгәеиҭеит лаҵарамза инаркны атранспорт иазыԥҵәоу аамҭала иныҟәалоит, аҵыхәтәантәи атранспорт апарк ахь инеиуеит 22:15 сааҭ рзы ҳәа.

АҞӘА, мшаԥымза 12 — Sputnik, Саид Барганџьиа. Аҳҭнықалақь Ахада ихаҭыԥуаҩ Леон Кәарҷиа иазгәеиҭеит лаҵарамза инаркны атранспорт иазыԥҵәоу аамҭала иныҟәалоит, аҵыхәтәантәи атранспорт апарк ахь инеиуеит 22.15. сааҭ рзы ҳәа.

"Ҳара иахәҭоу аҭагылазаашьақәа аԥаҳҵоит, аха иаразнак зегь ҭышәынтәалахоит ҳәа ҳазҳәом, избанзар амзызқәа рацәаны иҟоуп. Амаршрут хадақәа рҟны икыдҵахоит аамҭазыԥҵәа. Уи инақәыршәаны иныҟәалароуп атранспортгьы. Аилагарақәа ртәы ҳзаашәыцҳалар алшоит", — иҳәеит Кәарҷиа.

Иара убасгьы иазгәеиҭеит аилагарақәа ртәы аҳҭнықалақь Ахадара асаит ахь инашьҭызар шалшо атәгьы.

Кәарҷиа иажәақәа рыла ауаажәларратә пассаџьыртә мҩангарақәа Аҟәа инарыгӡоит АУН "Сухумское АТП", АУН "Троллеибусное управлениа Администрации Сухума", иара убасгьы АУН "Сухумское АТП" дареи аилаӡара рыбжьаҵаны амаршруттә таксиқәа.

Аҟәа ақалақь Ахада ихаҭыԥуаҩ инаҵшьны иазгәеиҭеит атроллеибустә усбарҭаҟны ишыҟоу 25 троллеибус. Урҭ рыхәҭак ахархәара рымам зҟазара ақәшәо арныҟәцаҩцәа ахьыҟам иахҟьаны. Арныҟәцаҩ иҵара иахьатәи аамҭазы ахарџь маҷымкәа иахшәаатәуп. Кәарҷиа иажәақәа рыла есыҽны амҩацәаҳәахьы ицәырҵуеит 8-10 тролебус, х-маршрутк рыла.

Иара убасгьы иҳәеит ақалақь аҩныҵҟа ауаа шымҩаԥырго 23 муниципалтә автобуси 216 автобус маҷи (ахатәқәа). Ақалақьбжьаратә маршрутқәа рҟны аус руеит 64 автобус маҷ, амуниципалтәқәа 5.

Ажәабжьқәа зегьы
0