Адәыӷба Адлер-Гагра раԥхьатәи ареис

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны атранспорт азы Аусбарҭа анапхгаҩы Зураб Ҳаџьымба иҳаиҳәеит Адлери Гагреи рыбжьара адәыӷба шыбжьалаз атәы.

АҞӘА, рашәарамза 2 – Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Аԥсны атранспорт азы Аусбарҭа анапхгаҩы Зураб Ҳаџьымба иҳаиҳәеит Адлери Гагреи рыбжьара адәыӷба шыбжьалаз атәы. Уи раԥхьатәи амш азы Аԥсныҟа иаанагеит 30-ҩык аԥсшьаҩцәа.

Ҳаџьымба иажәақәа рыла мышкахьы ҩынтә Гагреи Адлери еимаздо адәыӷба ашьыжь Гагра иааиуеит шьыбжьон, шьҭахьла игьыжьуеит асааҭ 16:00 рзы.

"Апассаџьырцәа рацәамызт, избанзар макьаназы зегьы ирыздырам ареис шхацырку атәы. Уи адагьы, иара дара атуристцәагьы макьаназы ирацәам", — иҳәеит Ҳаџьымба.

Иара убасгьы иациҵеит атуристтә сезон аан ареисқәа рхыԥхьаӡара ишацҵахо.

Ажәабжьқәа зегьы
0