Ареферендум иазку зегьы

Анапаҵаҩра
Аԥсны Ахада заанаҵтәи еиҭалхразы ареферендум мҩаԥысраны иҟоуп амҽыша, ԥхынгәы 10 рзы.

2016 шықәса хәажәкырамзазы 46-ҩык злахәыз аԥшьгаратә гәыԥ Аԥсны ацентртә алхратә комиссиахь арзаҳал нарышьҭит Аԥсны Ахада заанаҵтәи еиҭалхразы ареферендум амҩаԥгара азин ҟарҵарц.

Хәажәкыра 2 2016 шықәса рзы имҩаԥысыз апресс-конференциаҟны аԥшьгаратә гәыԥ алахәылацәа иазгәарҭеит атәылаҿ иҟоу ауаажәларра-политикатә ҭагылазаашьа ауадаҩроуп ареферендум амҩаԥгара мзызны иамоу ҳәа.

Аԥсны Ахада Рауль Ҳаџьымба рашәарамза 1 2016 шықәса рзы Аусдҵа инапы аҵеиҩит ареферендум ԥхынгәы 10 2016 шықәса рзы имҩаԥгазарц азы.

Ареферендум ахь инарго аҳәынҭқарратә ҵак ду змоу азҵаарақәа роуп.

Аԥсны Ахада азин имоуп "Ареферендум азы азакәан" инақәыршәаны ареферендум амҩаԥгаразы ихатәы ӡбара адкылара.

Аԥсны Ахада азин имоуп абарҭ аӡбарақәа руак идикыларц:

а) ареферендум анымҩаԥгахо арыцхәи иара аиқәыршәаразы ауснагӡатәқәеи;

б) ареферендум мҩаԥымгакәа, Апарламент ирыдгалазарц ареферендум амҩаԥгаразы адҵа зҵазкуа азакәан ма аҽа ӡбарак адкылара;

в) ареферендум амҩаԥгаразы иқәыргылоу адҵа адкылара, уианахыс ареферендум мҩаԥымгакәа;

г) ареферендум аԥшьгаҩцәа азакәан еиларгазар, урҭ ареферендум мҩаԥгатәуп ҳәа рыдҵа мап ацәкра.

Аԥсны раԥхьатәи ареферендум мҩаԥысит жьҭаара 3 1999 шықәса рзы, аус зуаз Аконституциа атәылауаа разыҟазаашьа аилкааразы. Аԥсны Аконституциа, абҵара 26 1994 шықәса рзы ирыдыркылаз, ихьыԥшым Аԥсны Аҳәынҭқарра аԥызҵо зинтә шьаҭаны иҟоуп.

Ажәабжьқәа зегьы
0