Гәдоуҭа араион ауҭраҭых аԥхасҭа амам

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ауҭраҭых аарыхраҿы ауп еиҳа Гәдоуҭа араион анхацәа аџьабаа ахьырбо, урҭ рхыԥхьаӡара есышықәса еизҳауеит.

Гәдоуҭа араион ақыҭа нхара знапы алаку анхацәа рхыԥхьаӡара рацәамзаргьы, уеизгьы аџьабаа збо рацәоуп, дара еиҳарак ауҭраҭых аадрыхуеит. Абри атәы Sputnik акорреспондент илеиҳәеит Гәдоуҭа араион ақыҭанхамҩа иадҳәалоу азҵаарақәа рзы ахада иҳаҭыԥуаҩ  Иури Кәарцхьиа.

"Ақыҭанхара акыр аџьабаа ацзаргьы уи знапы алазкуа  рхыԥхьаӡара есышықәса еиҳахоит. Гәдоуҭа араион аҟны сынтәа ауҭраҭых ҟазҵаз рхыԥхьаӡара даара ирацәоуп. Заа атеплицақәа рҿы иҟазҵаз ыҟоуп. Уажәазы иаарту адгьыл аҟны иқәаарыхоит. Иара убас, акарпыжәи ашьынкеи ҟазҵо рацәахеит. Иааидкыланы, ауҭраҭых аарыхраҿы ауп еиҳа Гәдоуҭа араион аџьабаа ахьырбо", — ҳәа иҳәеит Кәарцхьиа.

Гәдоуҭа араион ақыҭанхамҩа иадҳәалоу азҵаарақәа рзы ахада иҳаҭыԥуаҩ игәаанагарала ақыҭанхамҩа иадҳәалоу рхыԥхьаӡара еиҳа еизхалоит афинанстә цхыраара анхацәа ирыҭазар.

 

Ажәабжьқәа зегьы
0