Арсалиаԥҳа: "Урыстәыла амшқәа" Аԥсны ақалақьқәа зегьы рыҟны имҩаԥгахоит

© Sputnik / Томас ТхайцукАԥсны акультура аминистр Ельвира Арсалиаԥҳа.
Аԥсны акультура аминистр Ельвира Арсалиаԥҳа. - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
"Урыстәыла амшқәа" Аԥсны имҩаԥысраны иҟоуп нанҳәа 26 28 рзы акультуратә сезон "Россия – Абхазия – 2016" аҳәаақәа ирҭагӡаны.

АҞӘА, нанҳәа 23 – Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Урыстәыла амшқәа Аԥсны имҩаԥысраны иҟоуп нанҳәа 26 28 рзы акультуратә сезон "Россия – Абхазия – 2016" аҳәаақәа ирҭагӡаны. Абри атәы лҳәеит Аԥсны акультура аминистр Ельвира Арсалиаԥҳа.

"Урыстәыла амшқәа Аԥсны аҳҭнықалақь Аҟәа амацара акәымкәа ақалақьқәа зегьы рҟны имҩаԥгахоит", — лҳәеит лара.

Урыстәыла амшқәа Аԥсны имҩаԥысраны иҟоуп акультуратә сезон "Россия – Абхазия – 2016" аҳәаақәа ирҭагӡаны, нанҳәа 26 28 рзы.

"Урыстәыла амшқәа Аԥсны" аартхоит "Москва аҩны" аҟны имҩаԥысраны иҟоу асахьатә цәыргақәҵа ала. Нас имҩаԥгахоит аконференциа, аҵарауааи аҭоурыхдырыҩцәеи злахәу.

Ельвира Арсалиаԥҳа иара убасгьы илҳәеит нанҳәа 27 рзы ишымҩаԥгахо Аԥсны акультуратә баҟақәа рахь аныҟәарақәа.

Арсалиаԥҳа лажәақәа рыла аԥсуа ган ажәадгала ҟанаҵоит ҽааны "Аԥсны амшқәа Урыстәыла" имҩаԥгахарц азы.

"Урыстәыла амшқәа Аԥсны" амҩаԥгарахь иаараны иҟоуп арҿиаратә коллективқәа. Аурыс драматә-театр аҟны имҩаԥысраны иҟоуп амастер-классқәа, Аҳәынҭфилармониаҟны имҩаԥгахоит гала-концерт.

Ажәабжьқәа зегьы
0